Disclaimer

Deze website en app https://www.jimbermeat.com/ is eigendom van Jimber Meat BV (hierna te noemen “Jimber Meat BV”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Drukkersweg 14, 2031 EE Haarlem en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67712258.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website en app. Door de website en app https://www.jimbermeat.com/ te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud website en app

Jimber Meat BV behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website en app en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.Jimber Meat BV besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website en app, maar het gebruik van (informatie op) de website en app is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de website en app onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de website en app wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de website en app zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Jimber Meat BV niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Jimber Meat BV.

Aansprakelijkheid

Jimber Meat BV is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website en app. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze website en app is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Jimber Meat BV tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Jimber Meat BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en app en Jimber Meat BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website en app wordt verkregen. Daarnaast is Jimber Meat BV niet aansprakelijkheid voor inhoud van de website en app welke afkomstig is van derden.

De website en app bevat hyperlinks naar website en apps van derden. Jimber Meat BV aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze website en apps en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en app berusten bij Jimber Meat BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jimber Meat BV is het niet toegestaan om (delen van) de website en app, informatie op de website en app of ander materiaal getoond op de Website en app openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Jimber Meat BV via info@jimbermeat.com.