Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Jimber Meat B.V. (hierna te noemen “Jimber Meat”), een onderneming met adres Drukkersweg 14, 2031 EE Haarlem. Jimber Meat B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67712258.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Jimber Meat voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Jimber Meat en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Jimber Meat en de Wederpartij.

Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Jimber Meat en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jimber Meat, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Jimber Meat tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van Jimber Meat zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Jimber Meat kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is Jimber Meat daaraan niet gebonden.
 5. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jimber Meat anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Jimber Meat en het voldoen aan de daarbij door Jimbermeat gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod via e-mail heeft aanvaard, bevestigt Jimber Meat middels e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de wederpartij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de wederpartij onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Jimber Meat het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Jimber Meat kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Jimber Meat op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Uitvoering overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt door Jimber Meat naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Jimber Meat. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Jimber Meat bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoegd. Jimber Meat is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Jimber Meat de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jimber Meat zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Jimber Meat de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Jimber Meat daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Jimber Meat proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. Jimber Meat zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jimber Meat kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Jimber Meat aangegeven prijzen en tarieven altijd inclusief BTW voor consumenten en voor zakelijke klanten zijn deze altijd exclusief BTW.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Jimber Meat.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Jimber Meat tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien Jimber Meat bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Jimber Meat gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 6. In het geval Jimber Meat voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 8. De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Jimber Meat rustende verplichting ingevolge de wet;
 9. De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 10. Jimber Meat alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
 11. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Jimber Meat aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Jimber Meat zal voor het door de wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt wekelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 4. Jimber Meat en de wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de overeenkomst.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 6. De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente en herinneringskosten met een minimum van € 25,- per factuur zijn verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 8. Een door de wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 9. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jimber Meat, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 25,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 11. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jimber Meat, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 12. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Jimber Meat pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Jimber Meat de wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 13. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Jimber Meat en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Jimber Meat onmiddellijk opeisbaar.
 14. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Dienstverlening/Kopen op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument.
 2. Ingeval van dienstverlening op afstand heeft Jimber Meat het recht de wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van dienstverlening op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. De wederpartij kan de overeenkomst herroepen via het de door de Jimber Meat geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de opdracht volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Jimber Meat met de uitvoering van de opdracht is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de wederpartij en indien de wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Jimber Meat de opdracht volledig heeft verricht.
 6. Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort Jimber Meat uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 7. Voor de producten die Jimber Meat levert, geldt dat deze niet zonder opgaaf van reden geretourneerd kunnen worden en het wettelijk recht van ontbinding, conform art. 6:230o BW niet van toepassing is. De geleverde producten vallen onder de uitzondering zoals vermeld in art. 6:230o sub f BW. Het betreft producten die binnen de wettelijke termijn voor ontbinding kunnen bederven. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen kan de wederpartij zich uiteraard wenden tot Jimber Meat.
 8. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de overeenkomst betrekking heeft op:
 9. Verzegelde producten waarvan de wederpartij de zegel heeft verbroken;
 10. Hygiënische producten waarvan de wederpartij de zegel heeft verbroken;
 11. Producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 12. Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 13. Producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 14. Producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 15. Producten en/of diensten op maat gemaakt.

Klachten

 1. De wederpartij dient de opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde opdracht aan de overeenkomst beantwoord.
 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Jimber Meat gemeld te worden.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Jimber Meat binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan Jimber Meat of de wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jimber Meat geen invloed kan uitoefenen en waardoor Jimber Meat niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Jimber Meat wordt in ieder geval verstaan:
 4. Stakingen;
 5. storingen in het verkeer;
 6. Overheidsmaatregelen die Jimber Meat verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
 7. Relletjes, oproer, oorlog;
 8. Verkeersbelemmeringen;
 9. Gebrek aan arbeidskrachten;
 10. Extreme weersomstandigheden;
 11. Brand;
 12. In-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
 13. Elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Jimber Meat in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
 4. Aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 5. Aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
 6. Liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of
 7. Onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jimber Meat op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Jimber Meat de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Jimber Meat behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Jimber Meat aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Jimber Meat het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

Aansprakelijkheid

 1. Jimber Meat is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Jimber Meat, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Jimber Meat uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
 4. Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jimber Meat aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Jimber Meat toegerekend kunnen worden; of
 5. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 6. Jimber Meat is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de wederpartij, schade wegens door Jimber Meat gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 7. Jimber Meat is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 8. Jimber Meat is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 9. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Jimber Meat voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, en Jimber Meat is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 10. Jimber Meat is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Jimber Meat, de wederpartij of derden.

Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart Jimber Meat voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Jimber Meat of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde opdracht is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de wederpartij Jimber Meat,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Privacy

 1. Jimber Meat respecteert de privacy van de wederpartij. Jimber Meat behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de wederpartij hanteert Jimber Meat passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Jimber Meat gebruikt de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Jimber Meat.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de wederpartij jegens Jimber Meat en/of jegens de door Jimber Meat eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Jimber Meat en/of de door Jimber Meat eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Jimber Meat te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. Jimber Meat is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Jimber Meat geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Jimber Meat zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Jimber Meat is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Jimber Meat en de wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.